วันที่ 16 - 17 ส.ค. 2560

(รายงานของ 2 วันก่อนหน้า / 2 days before)

SOUTHERN THAILAND MAIN RIVERS HOURLY DATA
(ONLY CRITICAL PERIOD REPORT)

 

เวลา
TIME
24
ชม.

คลองอู่ตะเภา (U Taphao Canal)
จ.สงขลา (Songkhla)

เวลา
TIME
24
ชม.

วันที่ 16 ส.ค. 2560

วันที่ 17 ส.ค. 2560

X.173A
บ้านม่วงก็อง

อ.สะเดา

X.90
บ้านบางศาลา

อ.คลองหอยโข่ง

 

X.44
บ้านหาดใหญ่ใน

อ.หาดใหญ่

 

X.173A
บ้านม่วงก็อง

อ.สะเดา

X.90
บ้านบางศาลา

อ.คลองหอยโข่ง

X.44
บ้านหาดใหญ่ใน

อ.หาดใหญ่

ระดับ
ม.(ร.ท.ก.)

ปริมาณ
ลบ.ม./วิ

ระดับ
ม.(ร.ท.ก.)

ปริมาณ
ลบ.ม./วิ

ระดับ
ม.(ร.ท.ก.)

ปริมาณ
ลบ.ม./วิ

ระดับ
ม.(ร.ท.ก.)

ปริมาณ
ลบ.ม./วิ

ระดับ
ม.(ร.ท.ก.)

ปริมาณ
ลบ.ม./วิ

ระดับ
ม.(ร.ท.ก.)

ปริมาณ
ลบ.ม./วิ

ความจุ
ลำน้ำ

15.90

204

8.00

470

7.40

610

15.90

204

8.00

470

7.40

610

ความจุ
ลำน้ำ

01.00

12.65

44.15

3.22

44.80

1.09

26.70

13.68

70.40

3.28

47.20

1.28

33.20

01.00

02.00

12.68

44.84

3.24

45.60

1.09

26.70

13.71

71.30

3.30

48.00

1.29

33.60

02.00

03.00

12.71

45.53

3.25

46.00

1.10

27.00

13.74

72.20

3.31

48.40

1.29

33.60

03.00

04.00

12.75

46.45

3.26

46.40

1.10

27.00

13.76

72.80

3.33

49.20

1.30

34.00

04.00

05.00

12.79

47.37

3.27

46.80

1.10

27.00

13.78

73.40

3.36

50.40

1.30

34.00

05.00

06.00

12.82

48.06

3.28

47.20

1.11

27.30

13.80

74.00

3.38

51.20

1.37

36.80

06.00

07.00

12.87

49.21

3.27

46.80

1.28

33.20

13.81

74.35

3.38

51.20

1.45

40.00

07.00

08.00

12.90

49.90

3.26

46.40

1.33

35.20

13.82

74.70

3.39

51.60

1.46

40.40

08.00

09.00

12.94

50.82

3.23

45.20

1.35

36.00

13.83

75.05

3.40

52.00

1.47

40.80

09.00

10.00

12.97

51.51

3.21

44.40

1.35

36.00

13.84

75.40

3.40

52.00

1.48

41.20

10.00

11.00

13.01

52.43

3.20

44.00

1.35

36.00

13.83

75.05

3.41

52.50

1.49

41.60

11.00

12.00

13.06

53.58

3.18

43.20

1.34

35.60

-

-

-

-

-

-

12.00

13.00

13.10

54.50

3.17

42.80

1.33

35.20

-

-

-

-

-

-

13.00

14.00

13.13

55.25

3.17

42.80

1.33

35.20

-

-

-

-

-

-

14.00

15.00

13.18

56.50

3.16

42.40

1.26

32.40

-

-

-

-

-

-

15.00

16.00

13.23

57.75

3.17

42.80

1.22

30.80

-

-

-

-

-

-

16.00

17.00

13.30

59.50

3.18

43.20

1.20

30.00

-

-

-

-

-

-

17.00

18.00

13.36

61.00

3.20

44.00

1.24

31.60

-

-

-

-

-

-

18.00

19.00

13.41

62.30

3.21

44.40

1.26

32.40

-

-

-

-

-

-

19.00

20.00

13.46

63.80

3.22

44.80

1.26

32.40

-

-

-

-

-

-

20.00

21.00

13.51

65.30

3.23

45.20

1.27

32.80

-

-

-

-

-

-

21.00

22.00

13.56

66.80

3.24

45.60

1.27

32.80

-

-

-

-

-

-

22.00

23.00

13.60

68.00

3.25

46.00

1.28

33.20

-

-

-

-

-

-

23.00

24.00

13.64

69.20

3.27

46.80

1.28

33.20

-

-

-

-

-

-

22.00

เวลา
TIME
24
ชม.

level
( m.)

dischg.
(m3 /sec)

level
( m.)

dischg.
(m3 /sec)

level
( m.)

dischg.
(m3 /sec)

level
( m.)

dischg.
(m3 /sec)

level
( m.)

dischg.
(m3 /sec)

level
( m.)

dischg.
(m3 /sec)

เวลา
TIME
24
ชม.

X.173A

X.90

X.44

X.173A

X.90

X.44

คลองอู่ตะเภา (U Taphao Canal)